warning
Maradjon belépve
Elfelejtett jelszó
FiókomSzótáraimTermékaktiválás
Kijelentkezés

Licencszerződés

(Felhasználási feltételek az Akadémiai Kiadó Zrt. által nyújtott szotar.net szolgáltatáshoz)

A szotar.net az Akadémiai Kiadó Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet, adószám: 11387729-2-43, számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: ING Bank Zrt., pénzforgalmi számlaszám: 13700016-02491013, cégjegyzékszám: 01-10-043151, cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, képviselő neve: Dr. Réffy Balázs vezérigazgató) tulajdona és az Akadémiai Kiadó Zrt. üzemelteti.

Jelen Felhasználási feltételek jelentik az Ön és a szotar.net szolgáltatást üzemeltető Akadémiai Kiadó Zrt. (a továbbiakban: „AK”) között létrejött szerződést, amelynek feltételei az irányadóak a regisztrációhoz kötött szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) használatára vonatkozóan.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Felhasználási feltételeket, amely a szotar.net szolgáltatás használatát szabályozza. Amennyiben igénybe kívánja venni a szotar.net által kínált szolgáltatások bármelyikét, úgy el kell fogadnia, és be kell tartania a Felhasználási feltételeket.

A szotar.net fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse és egyéb módon módosítsa a jelen Felhasználási feltételeket, és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket vagy feltételeket szabjon meg a szotar.net szolgáltatásokat tartalmazó oldalait regisztrált felhasználóknak (a továbbiakban: „Tag”) a szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan. A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek azonnal hatályba lépnek és a Felhasználási feltételek szerves részét képezik.

A Tag kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a Felhasználási feltételek esetleges módosításait.

1. A szerződés létrejötte

1.1. A szerződés létrejötte a szolgáltatások esetében.

Jelen szerződés magyar nyelven kerül megkötésre, valamint a hatályos jogszabályok alapján nem minősül írásba foglalt szerződésnek, így iktatásra sem kerül.

A szerződéskötés az alábbi lépésekből áll:

- szotar.net regisztráció – a regisztráció során a rendszer által bekért és a valóságnak megfelelő adatok megadása
- a vásárlási és Felhasználási feltételek elolvasása és elfogadása
- az Adatkezelési tájékoztató elolvasása és elfogadása

a regisztráció során megadott adatok ellenőrzésével egybekötve.

2. Regisztráció

A szotar.net szolgáltatásokat tartalmazó oldalait a Tagok mint regisztrált felhasználók böngészhetik, ellenérték fejében történő szolgáltatást szintén csak Tag vehet igénybe. A regisztrált tagság feltétele, hogy a regisztrációt az AK elfogadja. Az AK fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítson, vagy bármikor visszavonjon, különösképp valótlan vagy hiányos adatok megadása, vagy a szotar.net vagy más Tagok bizalmával történő, vagy bármilyen más visszaélés, avagy a Felhasználási feltételek (a Licencszerződés) megszegése esetén.

Az Akadémiai Kiadó Zrt. weboldalai (akademiai.hu, mersz.hu, szotar.net) egyes funkcióinak, valamint a szotar.net és a MeRSZ alkalmazások használatát regisztrációhoz köti. Ezen regisztráció során az ügyfelek és a látogatók az AK kifejezetten erre készített központi adatbázisában (továbbiakban: AK-ID) egy felhasználót hoznak létre (továbbiakban AK-ID fiók) és a regisztráció adatai a AK-ID adatbázisba kerülnek. A regisztráció során megadott e-mail-cím és jelszó adatok hozzáférést biztosítanak valamennyi, AK-ID regisztrációhoz kötött szolgáltatáshoz, a regisztrált felhasználók számára elérhető felületekhez, illetve érvényes előfizetés esetén az előfizetett szolgáltatásokhoz (pl. szotar.net, mersz.hu).

A szotar.net nyomatékosan ajánlja, hogy a Tagok rendszeresen módosítsák jelszavaikat és azt senkinek ne adják ki, mások által hozzáférhető helyen ne tárolják. A jelszó elvesztéséből eredő károkért az AK nem vállalja a felelősséget. Jelszó kiadása semmilyen esetben nem áll az AK módjában.

A Tagot az azonosító (felhasználónév) és jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Tag ezen adatait nem adhatja ki harmadik félnek, és nem használhatja más azonosítóját, jelszavát, ill. nem kísérelheti meg más hozzáférésének a használatát. A Tag vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a szotar.net ügyfélszolgálatát (e-mail-cím: ak@akademiai.hu) adatainak bármilyen illetéktelen felhasználásáról, illetve a biztonság egyéb módon való megsértéséről. A szotar.net nem vonható felelősségre a Tagnak az egységes beléptető rendszerhez (szotar.net belépés) tartozó azonosító és jelszó párosának illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.

A Tag egyetért azzal, hogy a weben keresztül nyújtott szolgáltatások és digitális javak (a továbbiakban: „Termékek”) megvásárlásával kötelezi magát arra, hogy kizárólag a Felhasználási feltételek szerint használja a Termékeket, és tudomásul veszi, hogy a Termékek attól eltérő használata polgárjogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. Az AK ellenőrizheti, hogy a Tag betartja-e a Felhasználási feltételeket; továbbá az AK fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási feltételeknek érvényt szerezzen, a Tagot értesítve vagy a Tag értesítése nélkül.

A Tag az egyes termékek aktiválásakor az azokhoz tartozó licencfeltételeket tudomásul veszi és elfogadja.

A szolgáltatást továbbadni, a szolgáltatás felhasználását a Tag által harmadik személynek biztosítani, semmilyen fizetős vagy ingyenes formában nem megengedett.

2.1. A Tag adatai (Regisztrációs adatok)

A Tag kijelenti, hogy az általa megadott adatok (a továbbiakban: „Regisztrációs adatok”) a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a regisztrációs űrlap(ok)on minden olyan alkalommal, amikor azt a szolgáltatás igénybevétele során kéri a program. A Tag továbbá vállalja, hogy szükség szerint karbantartja, aktualizálja az általa megadott regisztrációs adatait, hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek. Amennyiben a Tag által megadott adatok az AK saját megítélése szerint hamisak, pontatlanok vagy hiányosak, az AK-nak jogában áll megszüntetni a szolgáltatásra vonatkozó használati jogot.

3. Műszaki követelmények

A Tag tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termékek használata egyéb hardver és szoftver eszközöket igényel(het) (például a Termékek működtetése engedélyezett digitális lejátszó eszközön), valamint hogy az említett hardverre és szoftverre vonatkozóan a Tag saját felelősségére jár el.

4. Tag megjegyzései, visszajelzései és javaslatai

Minden megjegyzésen, észrevételen, visszajelzésen, javaslaton, ötleten és egyéb olyan javaslaton, amely az AK részére került kinyilvánításra, beterjesztésre vagy felajánlásra a honlap, ill. a szolgáltatás használatával kapcsolatban (együttesen: az „észrevételek”), az észrevétel eljuttatása révén az AK korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Bármilyen észrevétel kinyilvánítása, beterjesztése vagy felajánlása tehát azt jelenti, hogy az összes vagyoni típusú szerzői jogra és az észrevételekben lévő egyéb tulajdonjogokra vonatkozó, minden jogot, jogcímet és érdekeltséget az AK-ra ruháznak át. Így az AK minden ilyen – az észrevételekkel kapcsolatos – jog, jogcím és érdekeltség kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható sem kereskedelmi, sem pedig egyéb értelemben. Az AK – a forrás megjelölésével – korlátozás nélkül jogosult az Ön által bármilyen céllal beterjesztett észrevételek felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, belőlük feldolgozások létrehozására, nyilvánosságra hozására, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy Ön részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania, illetve, hogy Önt erről előzetesen tájékoztatná.

5. A felelősség kizárása

A szotar.net weboldalt működtető AK nem vállal felelősséget a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

Az AK semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé semmilyen olyan kárért, amely a szoftver teljesítményéből vagy annak elmaradásából, valamint a szolgáltatással párhuzamosan működő egyéb szoftveres alkalmazásokkal összefüggésbe hozható esetleges meghibásodásokból keletkezik.

Az AK nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető tartalmak hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az AK kifejezetten kizárja. A szótárak tartalmával okozati összefüggésben levő vagy nem levő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az AK kifejezetten kizárja.

Az AK nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve. A honlap használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi – az AK nem vállal semmilyen felelősséget az Ön számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a honlap használatával kapcsolatban. Az AK kizár minden kárfelelősséget, amely a program letöltéséből, esetleges hibájából, illetve az Ön számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

6. A szolgáltatás karbantartása

Az AK jogosult a honlap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

A Tag tudomásul veszi, hogy – kivételes esetekben – a folyamatos üzemeltetés az AK előzetes tudta nélkül, és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor az AK mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A Tagnak tudomása van arról, hogy az interneten az adattovábbítás, illetve annak sebessége számos tényező függvénye. Az AK mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért vagy esetleges elvesztéséért.

7. Szerzői jogok védelme

A Tag elismeri, hogy az AK tulajdona minden olyan jog, amely az AK fogalmakhoz és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlító emblémákhoz, fogalmakhoz kötődnek.

A Tag a fenti védjegyeket, illetve azokhoz hasonló védjegyeket nem használhatja sajátjaként, és nem említheti azokat negatív összefüggésben.

A szotar.net szolgáltatás weboldalai, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek.

A szotar.net logó és a szotar.net terméknevek, illetve az egyéb honlapon található márkanevek az AK tulajdonát képezik.

Az AK előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal forráskódjának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni. Az AK előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, tárolni, továbbszolgáltatni, üzleti vagy egyéb céllal továbbhasznosítani, a vásárolt licenciának nem megfelelő módon használni. Az AK nem járul hozzá ahhoz sem, hogy ezen oldalak tartalmát vagy kivonatait Ön saját, személyes használatra a számítógépén tárolja. Ezen oldalak tartalmának vagy kivonatának nyomtatása csak egy alkalommal, csak egy példányban, és csak a Tag saját felhasználására megengedett, továbbá tilos ezen nyomtatott anyagok sokszorosítása, átadása, átengedése harmadik személynek. Ugyanazon Tag számára a belépés egy felhasználói névvel egyszerre csak egy helyről megengedett, így a többszöri, több helyről történő belépés ugyanazzal a felhasználói névvel tilos.

Az AK szolgáltatás – weboldalakon elérhető – tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő.

Az AK fenntartja a jogot, hogy a szotar.net szolgáltatás weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse, továbbá, hogy az adatbázison (szótáron) bármikor tartalmi és egyéb változtatásokat eszközöljön, frissítsen, előzetes értesítés nélkül.

A Tagok hozzászólásuk beírásával korlátlan – a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló – felhasználási jogot adnak az AK részére.

8. A honlap biztonsága

A Tagok nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:

- hozzáférés a nem a Tag számára szánt adatokhoz, vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a Tag nem jogosult;
- megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
- kísérlet bármely Tag, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba / azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése (overloading), „elárasztása” (flooding), „spam”-elése, levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy „összeomlasztása” (crashing).

A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári jogi és/vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. A Tag beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni ennek a honlapnak a rendeltetésszerű működését vagy bármely, az e honlapon folytatandó tevékenységet.

A normálistól eltérő, szisztematikus és/vagy koncepcionális nagy mennyiségű és intenzitású lekérdezések esetén, a rendszer és a tartalmak védelme érdekében az AK fenntartja a jogot a szolgáltatás azonnali leállítására az adott Tag felé.

9. Adatkezelés

Adatkezeléssel kapcsolatban az AK Adatkezelési Tájékoztatója irányadó.

10. Ingyenesség

Az AK fenntartja magának a jogot, hogy a kiadott licencek érvényességének ideje alatt a licencek alapját képező adatbázisokat, szótárakat, műveket vagy azok részeit, vagy azokhoz hasonló tartalmakat (önálló és egyesített) részben vagy teljes egészében ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül elérhetővé tegyen, szolgáltasson, akár korlátozott, akár nem korlátozott formában vagy módon.

(Ilyen esetekben a Tag semminemű kártérítésre nem jogosult.)

11. Egyebek

A felek (az AK és a Tag) kikötik Magyarország hatáskörrel rendelkező bíróságainak a joghatóságát, valamint a magyar jog alkalmazandóságát. A jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatos panaszokkal Ön a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat.

A Tag a jelen szolgáltatásból fakadó követeléseit az AK előzetes írásbeli engedélye nélkül nem engedményezheti.

12. Ügyfélszolgálat

A Tag használati és számlázási kérdésekben e-mail-címünkön: ak@akademiai.hu veheti fel az AK-val a kapcsolatot.

Akadémiai Kiadó Zrt. © Minden jog fenntartva 2020.